16 Mei 2013

Soal Ujian Bahasa Jawa Kelas 7

1.    Prastawa / kedadeyan kang dilaporake dening wartawan biasane anduweni sifat actual lan faktual diarani ….
       a. wara-wara     b. pawarta     c. ariwarti    d. kalawarti    e. layang
2.    Nanggapi pernyataan-pernyataan  ana ing pawarta anduweni teges pada karo ….
       a. rumusan pawarta         c. nyimpulake isi pawarta     e.nulis pawarta
       b. ngrungoake pawarta        d. gawe pawarta
3.    Nampi pawarta kanthi apa anane diarani …. 
       a. objektif           b. evaluatif       c. factual      d. informatif         e. actual
4.    Ing ngisor iki ora kalebu sarana komunikasi canggih yaiku …. 
       a. telpon           b. handphone      c. kenthongan      d. internet         e. netbook
 5.  Nalika ana salah sawijining murid telpon marang gurune kangsgo nyuwun ijin ora  mlebu sekolah kudu migunaake basa kang  bener. Basa kang trep digunaake yaiku ...
       a. ngoko lugu             c. ngoko alus         e. basa manca
       b. basa krama alus         d. basa gaul
6.   Tembung lingga sing dumadi saka telung wanda, kaya ing ngisor iki ….
       a. sega                 c. dom             e. segara 
    b. segarane            d. segaranipun
7.    Tembung ing ngisor iki kalebu tembung andahan yaiku ….
    a. tulung                 c. tinulung         e. talang
    b. taling                 d. tiling
8.     Tembung “ kanugrahan” menawa dirimbag dadi ….
    a. ka + anugrah + an         c. ka + nugrah + an     e. ka + n + ugrahan
    b. ka + nugraha + an         d. ka + nugraha
9.    Cara maca migunaake sak akeh-akehing teks kanthi wektu sesingkat-singkate diarani cara maca ….
    a. endah                c. bathin         e. intensif
b. cepet                 d. grambyangan 
10.  Kanggo nemoake materi-materi kang dibutuhake kanthi cepet. Iku kelebu  … maca cepet. 
    a. tujuwane             c. cara             e. gagasan utama
    b. teknik                 d. aspek  
11.     Ing ngisor iki kang ora kalebu jenising maca yaiku …. 
    a. cepet         b. endah     c. bathin     d. grambyangan     e. banter
12.     Mbagi pengalaman kanthi lesan kalebu kagiyatan ….
    a. pachelaton             c. micara         e. crita
    b. gancaran             d. wawan rembug 
13.    Pengalaman iku bisa ditulis utawa nganggo migunaake paragrap ….
    a. deskripsi            c. eksposisi         e. argumentasi 
    b. narasi                 d. persuasi 
14.     Ana ing sajroning pawarta, katrangan kahanan utawa kedadeyan kang awujud kasunyatan diarani ….
    a. fakta         b. opini     c. objektif        d. evaluasi         e. aktual 
15.    A : “Halo …”
    B : “Halo, sugeng sonten, Pak!”
    A : “Inggih, sugeng sonten “
    B : “…. Pak Karjo? “
    A : “Inggih leres.”
    Ganepan kang bener saka tuladha pacelathon ing telepon ana ing dhuwur yaiku …
    a. Punapa kula saged kepanggih kaliyan Pak Karjo     d. Niki sinten nggih
    b. Wonten punapa Pak Karjo?                 e. Kula piyambak
    c. Punapa leres menika dalemipun Pak Karjo?
16.    Komunikasi kanthi telpon nduweni kaluwihan kaya ing ngisor iki, kajaba ….
    a. cepet         c. kudu ketemu     e. kapan wae waktune
b. murah     d. ringkes     
17.    Salam pambuka kang bisa digunaake nalika telpon, kajaba …. 
          a. halo        c. sugeng enjing    e. Assalamualaikum
          b. sugeng dalu    d. sugeng pitepangan
18.    Omongan wong tunggal sajroning sandiwara iku diarani ….
    a. prolog    c. monolog         e. setting
    b. dialog    d. bloking
19.    Sandiwara katindaake dening paraga kang wis tinata pagelarane ana ing….
    a. lapangan     c. mimbar         e. sadhuwuring kelir 
    b. patenan     d. saduwuring panggung
20.    Manungsa tanpa banyu iku mesthi bakal ora duwe daya kekuatan lan mesthi bakal tumekaning pati. Tumrape manungsa,  banyu iku dadi ….
    a. asal kekuwatan            d. njupuk kekuatan
    b. aweh daya kekuwatan         e. salah saijining kekuatan 
    c. pamer kekuwatan 
21.    Piranti pagelaran wayang kulit kang nggambarake bumi yaiku ….
    a. debog                 d. cempala 
    b. kelir                     e. simpingan 
    c. kothak 
22.     Ana ing wayang kulit blencong iku nggambarake ….
    a. sasmitaning urip             d. langit, angkasa 
    b. srengenge, rembulan, lintang     e. manungsa 
    c. sangkan paran
23.    Pasang tarub lan tratag iku ditindakake ….
    a. sawise duwe gawe             d. sawise siraman 
    b. sadurunge duwe gawe         e. sawise kirab temanten
    c. saminggu sawise duwe gawe
24.     Kumbakarnan iku tegese ….
    a. tumpaking gati             d. temu manten 
    b. dodolan dhawet             e. rembug panitia
    c. gawe undhangan 
25.      Klambi menawi diganti aksara jawa dadi ….
a. klmbi             c. lKmBi                e. kLmBi
b. akLmbi             d. kelamBi
26.       webiaikiademBzet\ ………
a. wengi iki peteng banget    c. mau bengi adhem        e. adheme banget
b. wengi iki adhem anget     d. wengi iki adhem banget
27.     Ditulung malah …., isine terusan paribasan iku aksara Jawane ….
a.  mutu=            c. mntu=            e. menTu=
b. gnTu=                d.bunTu=
28.    Kuburan kramat, yen ditulis aksara jawa ….
        a. kuburn\ kermt\         
b. kuburnK`mt\         
c. kubu/rn\ krmat\
       d. kburn\ kermt\        
    e. kuburn k]mt\
29.     wiluje= rwuh 
Yen ditulis latin yaiku ….
a. sugeng rawuh         c. wilujeng dawuh         e. wilujeng awuh
b. wilujeng rawuh         d. ageng rahayu
30.     Tanda kang gunane kanggo ngowahi aksara urip (vocal) dadi aksara mati (konsonan) diarani…
a. cecak             c. wigyan             e. adeg-adeg
b. layar             d. pangkon 
31.     Aku maca Koran, yen ditulis jawa dadi ….
a. akuwac[korn\    
b. akudiwc [korn\    
c. akumc[korn\
d. [korn diwcaku     
            e. wcnenbuku aiku
32.    Dasanama yaiku ……………….
a. wayang            c. lakon wayang        e. mungsuh
b. jeneng padha         d. putra kayangan

33.    Wrekudara = Bima = Bratasena = ………………, Kajaba…
a. Jagabilawa            c. wijasena         e. Bayu Putra
b. yudhistira             d.Arya Panenggak
34.     .....................yaiku paraga sing nabuh gamelan anut larasing gendhing.
a. sinden            c. Dhalang        e. Waranggana
b. Pangrawit            d. Anoman
35.     Cacahing baris wonten ing tembang macapat yaiku…..
a. Guru wilangan             c. Guru gatra         e. Guru wilangan
b. Guru wyanjana             d. Guru Vokal
36.     Guru wilangan yaiku ….
a. Caching bait saben tembang     d. Cacahing huruf
b. Cacahing Wanda saben larik     e. Cacahing tembang
c. Huruf vocal            
37.    Guru wilangan lan Guru lagu ing Tembang Mijil yaiku….
a. 10i, 6o, 10e, 10i, 6i, 6u        d. 10i, 6o, 10e, 10u, 6i, 6u               
b. 10u,6a, 10e, 10i, 6a, 6e          e. 10ai, 6o, 10e, 10i, 6i, 6u
c. 10i, 6o, 10e, 10i, 6i, 6a          
38.     Upacara adat mantenan Jawa dipungkasi ngangge acara ….
    a. siraman         c. panggih         e. dodolan dhawet
b. kumbakarnan     d. sungkeman       
39.    Acara dodolan dhawet ing mantenan ditindaake dening ….
    a. tiang sepuh penganten putra         d. tiang sepuh penganten sakloron
    b. tiang sepuh tanggane            e. tiang sepuh penganten putri
    c. sedherek tiang sepuh putra
40.    Ing ngisor iki uborampene acara ngantenan, kajaba ….
    a. tumpeng    c. kembang 7 rupa     e. kembar mayang
    b. kendhi     d. canting                 

1 komentar:

 1. makasih banyak gan soal-soal bahasa jawanya, salam kenal ya
  www.volimaniak.com
  di tunggu kunbalnya

  BalasHapus

16 Mei 2013

Soal Ujian Bahasa Jawa Kelas 7

1.    Prastawa / kedadeyan kang dilaporake dening wartawan biasane anduweni sifat actual lan faktual diarani ….
       a. wara-wara     b. pawarta     c. ariwarti    d. kalawarti    e. layang
2.    Nanggapi pernyataan-pernyataan  ana ing pawarta anduweni teges pada karo ….
       a. rumusan pawarta         c. nyimpulake isi pawarta     e.nulis pawarta
       b. ngrungoake pawarta        d. gawe pawarta
3.    Nampi pawarta kanthi apa anane diarani …. 
       a. objektif           b. evaluatif       c. factual      d. informatif         e. actual
4.    Ing ngisor iki ora kalebu sarana komunikasi canggih yaiku …. 
       a. telpon           b. handphone      c. kenthongan      d. internet         e. netbook
 5.  Nalika ana salah sawijining murid telpon marang gurune kangsgo nyuwun ijin ora  mlebu sekolah kudu migunaake basa kang  bener. Basa kang trep digunaake yaiku ...
       a. ngoko lugu             c. ngoko alus         e. basa manca
       b. basa krama alus         d. basa gaul
6.   Tembung lingga sing dumadi saka telung wanda, kaya ing ngisor iki ….
       a. sega                 c. dom             e. segara 
    b. segarane            d. segaranipun
7.    Tembung ing ngisor iki kalebu tembung andahan yaiku ….
    a. tulung                 c. tinulung         e. talang
    b. taling                 d. tiling
8.     Tembung “ kanugrahan” menawa dirimbag dadi ….
    a. ka + anugrah + an         c. ka + nugrah + an     e. ka + n + ugrahan
    b. ka + nugraha + an         d. ka + nugraha
9.    Cara maca migunaake sak akeh-akehing teks kanthi wektu sesingkat-singkate diarani cara maca ….
    a. endah                c. bathin         e. intensif
b. cepet                 d. grambyangan 
10.  Kanggo nemoake materi-materi kang dibutuhake kanthi cepet. Iku kelebu  … maca cepet. 
    a. tujuwane             c. cara             e. gagasan utama
    b. teknik                 d. aspek  
11.     Ing ngisor iki kang ora kalebu jenising maca yaiku …. 
    a. cepet         b. endah     c. bathin     d. grambyangan     e. banter
12.     Mbagi pengalaman kanthi lesan kalebu kagiyatan ….
    a. pachelaton             c. micara         e. crita
    b. gancaran             d. wawan rembug 
13.    Pengalaman iku bisa ditulis utawa nganggo migunaake paragrap ….
    a. deskripsi            c. eksposisi         e. argumentasi 
    b. narasi                 d. persuasi 
14.     Ana ing sajroning pawarta, katrangan kahanan utawa kedadeyan kang awujud kasunyatan diarani ….
    a. fakta         b. opini     c. objektif        d. evaluasi         e. aktual 
15.    A : “Halo …”
    B : “Halo, sugeng sonten, Pak!”
    A : “Inggih, sugeng sonten “
    B : “…. Pak Karjo? “
    A : “Inggih leres.”
    Ganepan kang bener saka tuladha pacelathon ing telepon ana ing dhuwur yaiku …
    a. Punapa kula saged kepanggih kaliyan Pak Karjo     d. Niki sinten nggih
    b. Wonten punapa Pak Karjo?                 e. Kula piyambak
    c. Punapa leres menika dalemipun Pak Karjo?
16.    Komunikasi kanthi telpon nduweni kaluwihan kaya ing ngisor iki, kajaba ….
    a. cepet         c. kudu ketemu     e. kapan wae waktune
b. murah     d. ringkes     
17.    Salam pambuka kang bisa digunaake nalika telpon, kajaba …. 
          a. halo        c. sugeng enjing    e. Assalamualaikum
          b. sugeng dalu    d. sugeng pitepangan
18.    Omongan wong tunggal sajroning sandiwara iku diarani ….
    a. prolog    c. monolog         e. setting
    b. dialog    d. bloking
19.    Sandiwara katindaake dening paraga kang wis tinata pagelarane ana ing….
    a. lapangan     c. mimbar         e. sadhuwuring kelir 
    b. patenan     d. saduwuring panggung
20.    Manungsa tanpa banyu iku mesthi bakal ora duwe daya kekuatan lan mesthi bakal tumekaning pati. Tumrape manungsa,  banyu iku dadi ….
    a. asal kekuwatan            d. njupuk kekuatan
    b. aweh daya kekuwatan         e. salah saijining kekuatan 
    c. pamer kekuwatan 
21.    Piranti pagelaran wayang kulit kang nggambarake bumi yaiku ….
    a. debog                 d. cempala 
    b. kelir                     e. simpingan 
    c. kothak 
22.     Ana ing wayang kulit blencong iku nggambarake ….
    a. sasmitaning urip             d. langit, angkasa 
    b. srengenge, rembulan, lintang     e. manungsa 
    c. sangkan paran
23.    Pasang tarub lan tratag iku ditindakake ….
    a. sawise duwe gawe             d. sawise siraman 
    b. sadurunge duwe gawe         e. sawise kirab temanten
    c. saminggu sawise duwe gawe
24.     Kumbakarnan iku tegese ….
    a. tumpaking gati             d. temu manten 
    b. dodolan dhawet             e. rembug panitia
    c. gawe undhangan 
25.      Klambi menawi diganti aksara jawa dadi ….
a. klmbi             c. lKmBi                e. kLmBi
b. akLmbi             d. kelamBi
26.       webiaikiademBzet\ ………
a. wengi iki peteng banget    c. mau bengi adhem        e. adheme banget
b. wengi iki adhem anget     d. wengi iki adhem banget
27.     Ditulung malah …., isine terusan paribasan iku aksara Jawane ….
a.  mutu=            c. mntu=            e. menTu=
b. gnTu=                d.bunTu=
28.    Kuburan kramat, yen ditulis aksara jawa ….
        a. kuburn\ kermt\         
b. kuburnK`mt\         
c. kubu/rn\ krmat\
       d. kburn\ kermt\        
    e. kuburn k]mt\
29.     wiluje= rwuh 
Yen ditulis latin yaiku ….
a. sugeng rawuh         c. wilujeng dawuh         e. wilujeng awuh
b. wilujeng rawuh         d. ageng rahayu
30.     Tanda kang gunane kanggo ngowahi aksara urip (vocal) dadi aksara mati (konsonan) diarani…
a. cecak             c. wigyan             e. adeg-adeg
b. layar             d. pangkon 
31.     Aku maca Koran, yen ditulis jawa dadi ….
a. akuwac[korn\    
b. akudiwc [korn\    
c. akumc[korn\
d. [korn diwcaku     
            e. wcnenbuku aiku
32.    Dasanama yaiku ……………….
a. wayang            c. lakon wayang        e. mungsuh
b. jeneng padha         d. putra kayangan

33.    Wrekudara = Bima = Bratasena = ………………, Kajaba…
a. Jagabilawa            c. wijasena         e. Bayu Putra
b. yudhistira             d.Arya Panenggak
34.     .....................yaiku paraga sing nabuh gamelan anut larasing gendhing.
a. sinden            c. Dhalang        e. Waranggana
b. Pangrawit            d. Anoman
35.     Cacahing baris wonten ing tembang macapat yaiku…..
a. Guru wilangan             c. Guru gatra         e. Guru wilangan
b. Guru wyanjana             d. Guru Vokal
36.     Guru wilangan yaiku ….
a. Caching bait saben tembang     d. Cacahing huruf
b. Cacahing Wanda saben larik     e. Cacahing tembang
c. Huruf vocal            
37.    Guru wilangan lan Guru lagu ing Tembang Mijil yaiku….
a. 10i, 6o, 10e, 10i, 6i, 6u        d. 10i, 6o, 10e, 10u, 6i, 6u               
b. 10u,6a, 10e, 10i, 6a, 6e          e. 10ai, 6o, 10e, 10i, 6i, 6u
c. 10i, 6o, 10e, 10i, 6i, 6a          
38.     Upacara adat mantenan Jawa dipungkasi ngangge acara ….
    a. siraman         c. panggih         e. dodolan dhawet
b. kumbakarnan     d. sungkeman       
39.    Acara dodolan dhawet ing mantenan ditindaake dening ….
    a. tiang sepuh penganten putra         d. tiang sepuh penganten sakloron
    b. tiang sepuh tanggane            e. tiang sepuh penganten putri
    c. sedherek tiang sepuh putra
40.    Ing ngisor iki uborampene acara ngantenan, kajaba ….
    a. tumpeng    c. kembang 7 rupa     e. kembar mayang
    b. kendhi     d. canting                 

1 komentar:

 1. makasih banyak gan soal-soal bahasa jawanya, salam kenal ya
  www.volimaniak.com
  di tunggu kunbalnya

  BalasHapus

 

Dwi Nurul Istiqomah Template by Ipietoon Cute Blog Design